Zurück zu Katalog Tabelle.
NGC 2244:
Rosetten Nebel
Rosetten Nebel
Rosetten-Nebel
Rosetten-Nebel
Rosetten Nebel (Falschfarbenbild)
Rosetten Nebel
Rosetten Nebel in Hubbel Farben
Rosetten Nebel in Natuerlichen Farben
Rosetten Nebel